piątek, 11 maja 2018

BIOLOGIA


Załącznik nr 1.
Opis projektu
Tytuł projektu: Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce?
Czas realizacji: od 10.05.2018do 02.06.2018
Cel ogólny projektu:
Poznanie form ochrony przyrody w woj.kuj.-pomorskim:
 • scharakteryzowanie form ochrony przyrody w woj.kuj.-pomorskim,
 • wyjaśnienie, w jakim celu tworzy się rezerwaty przyrody w Polsce,
 • opisanie wybranych rezerwatów przyrody w woj.kuj.-pomorskim,
 • wyjaśnienie, czym jest park krajobrazowy,
 • przedstawienie walorów parków krajobrazowych w województwie,
 • wyjaśnienie, czym są obszary chronionego krajobrazu,
 • scharakteryzowanie celów ochrony gatunkowej w Polsce,
 • opisanie przykładów organizmów objętych ochroną gatunkową w Polsce,
 • zaproponowanie aktywnych sposobów ochrony przyrody w miejscu zamieszkania.
Metody: praca z tekstem źródłowym, burza mózgów, dyskusja, plakat, prezentacja multimedialna.
Forma pracy: grupowa – w zespołach projektowych.
Kryteria oceny zespołu projektowego:
 • wywiązywanie się uczniów z powierzonych im zadań,
 • współpraca w zespole,
 • inicjatywa i oryginalność,
 • różnorodność form i wykorzystanych źródeł informacji,
 • sposób prezentacji projektu,

Sposób zaprezentowania projektu: prezentacja plakatu (jednego bądź kilku) lub prezentacji multimedialnej na forum klasy przez wszystkich członków zespołu


Załącznik nr 2.
Harmonogram projektu (zadania do realizacji, osoby odpowiedzialne, terminy wykonania zadań)
Nad pracą zespołów projektowych czuwają liderzy zespołów, wyłonieni spośród członków zespołu. (Zespół projektowy powinien liczyć do 6 osób- może być mniej)
Zadania do realizacji przez poszczególnych uczestników zespołu projektowego:
 • Jakie są formy ochrony przyrody w Polsce i kto jest odpowiedzialny za utworzenie tych form? osoba odpowiedzialna: …………………………………..
 • W jakim celu tworzy się rezerwaty przyrody w Polsce?
  osoba odpowiedzialna: …………………………………..

 • Opis wybranych rezerwatów przyrody w woj. kuj.-pomorskim.
  osoba odpowiedzialna: …………………………………..

 • Czym jest park krajobrazowy?
  osoba odpowiedzialna: …………………………………..

 • Jakie są walory parków krajobrazowych w moim województwie?
  osoba odpowiedzialna: …………………………………..

 • Co to są obszary chronionego krajobrazu?
  osoba odpowiedzialna: …………………………………..

 • Które organizmy są objęte ochroną gatunkową w Polsce?
  osoba odpowiedzialna: …………………………………..

 • Jakie działania należy podjąć, aby aktywnie chronić przyrodę w swojej okolicy?
  osoba odpowiedzialna: …………………………………..
Termin prezentacji zebranych materiałów pozostałym uczestnikom zespołu projektowego od 28.05.2018 do 01.06.2018

Sposób i termin prezentacji projektu: Prezentacja projektu w formie plakatu na forum klasy lub szkoły – dnia 07.2018-11.06.2018, osoby odpowiedzialne: lider zespołu, wszyscy uczestnicy projektu.


Załącznik nr 3.

Karta ewaluacji projektu
Przeanalizuj pytania i udziel odpowiedzi, wybierając: tak, nie lub częściowo.
Pytania
TAK
NIE
CZĘŚCIOWO
Czy cele realizowane w projekcie odpowiadały twoim możliwościom?Czy czas przeznaczony na realizację projektu był wystarczający?Czy wykonując projekt, mogłeś realizować własne pomysły?
Czy współpraca pomiędzy członkami zespołu projektowego przebiegała bez zakłóceń?Czy miałeś trudności z realizacją przydzielonych ci zadań w projekcie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz